Disclaimer

StijlvolWrappen.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. StijlvolWrappen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. StijlvolWrappen.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel.

De informatie op deze website kan op ieder door StijlvolWrappen.nl gewenst moment worden gewijzigd. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.

StijlvolWrappen.nl kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan StijlvolWrappen.nl garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor StijlvolWrappen.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. StijlvolWrappen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat StijlvolWrappen.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van StijlvolWrappen.nl. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van StijlvolWrappen.nl wordt geacht kennis te hebben genomen van deze Disclaimer.

Chat openen
1
Live Chat?
Scan de code
Hallo, kunnen we je helpen?