Algemene Voorwaarden

StijlvolWrappen.nl gevestigd te Almere


ARTIKEL 1: DEFINITIES VOOR DEZE VOORWAARDEN

Met Opdrachtgever wordt de afnemer/klant van goederen en diensten van StijlvolWrappen.nl (vanaf nu te noemen Opdrachtnemer) bedoeld. Met de term schriftelijk wordt bedoeld een vastlegging via internet, per email of per brief.

ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN EN UITSLUITING, TOEPASSING VOORWAARDEN VAN DE OPDRACHTGEVER
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Het wrappen van keukens is een product op maat. Herroepingsrecht is daarom niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op cadeaubonnen, acties en overige kortingsproducten.

ARTIKEL 3: AANBIEDING EN OVEREENKOMST
De overeenkomt tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt pas tot stand als Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de Opdrachtgever behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

ARTIKEL 4: BETALING EN OVEREENGEKOMEN PRIJZEN
4.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

4.2 De betaling vindt plaats voordat de Opdrachtnemer de opdracht heeft uitgevoerd, tenzij de Opdrachtnemer naar eigen oordeel een aanbetaling vereist. In dat geval dient de Opdrachtgever de aanbetaling te voldoen voordat de opdracht wordt uitgevoerd. Indien geen aanbetaling vereist is, zal de Opdrachtgever het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden. Behoudens de mogelijkheid voor de Opdrachtnemer om kosten die zijn gemaakt vóór het uitvoeren van de Opdracht, in rekening te brengen in geval van annulering zoals benoemd onder Artikel 6.

4.3 Kosten van girale betaling zijn voor de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Opdrachtnemer.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever automatisch in gebreke. Opdrachtnemer heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Opdrachtnemer heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

ARTIKEL 5: MATERIAALSAMPLES
5.1 De Opdrachtgever krijgt op zijn schriftelijk verzoek maximaal 4 materiaalsamples zonder kosten toegestuurd met de bedoeling voor bestelling van opdracht bij Opdrachtnemer. Indien de Opdrachtgever méér dan 4 materiaalsamples besteld, zijn de kosten van alle materiaalsamples voor rekening van de Opdrachtgever. Hiermee kan de Opdrachtgever de materiaalkwaliteit en kleur beoordelen. Bestelt de Opdrachtgever drukwerk zonder een materiaalsample te hebben aangevraagd, dan kunnen hier geen klachten voor ingediend worden door opdrachtgever.

ARTIKEL 6: ANNULERING VAN EEN OPDRACHT
Een annulering van een opdracht door een Opdrachtgever kan alleen door een schriftelijk bericht. De annulering gaat in werking nadat het annuleringsbericht door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

Bij een annulering of verschuiving van 7 dagen of minder voor de opdrachtdatum, is StijlvolWrappen.nl gerechtigd om 100% van de opdracht in rekening te brengen.

Bij een annulering of verschuiving van 14 dagen of minder voor de opdrachtdatum, is StijlvolWrappen.nl gerechtigd om 50% van de opdracht in rekening te brengen.

Opdrachtgever kan tot en met 14 dagen voor de opdrachtdatum kosteloos annuleren of verschuiven tenzij de opdracht reeds in gang gezet is kan de order niet meer worden geannuleerd. Na annulering brengt Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever de werkelijke tot dan gemaakte kosten in rekening. Als de order vooraf is betaald dan wordt het verschil van orderbedrag en werkelijk gemaakte kosten d.m.v. een creditnota verrekend en teruggestort op nader te noemen IBAN-nummer van de Opdrachtgever.

Als datum van annulering of verschuiving wordt beschouwd de datum waarop StijlvolWrappen.nl een schriftelijk verzoek daartoe heeft ontvangen.

Als opdrachtdatum wordt beschouwd de datum waarop de Opdrachtgever en StijlvolWrappen.nl de dag van het uitvoeren van de werkzaamheden hebben ingepland.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER OP DE OVEREENKOMT
7.1 Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren en de keuken opleveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Opdrachtnemer staat er alleen voor in dat de wrap(folie) in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Opdrachtnemer geeft geen garantie dat de wrap(folie) geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de Opdrachtgever voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de Opdrachtgever dit bijzondere doel aan Opdrachtnemer heeft medegedeeld.

7.2 De Opdrachtgever zal binnen 3 dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: afwerking, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Klachten van de Opdrachtgever op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Klachten over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de Opdrachtgever binnen drie dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Opdrachtnemer doorgeven. Bij iedere klacht moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder toevoeging van bewijsexemplaren van het gedrukte waarover wordt gereclameerd. Een kopie van de factuur moet worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige klachten volgens de juiste procedure, zal Opdrachtnemer met spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de Opdrachtgever. Dit gebeurt door vakbekwame mensen.

7.3 Wordt de termijn voor klachten overschreden, dan heeft Opdrachtnemer het recht om de klacht af te wijzen en is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de, volgens de Opdrachtgever, betreffende tekortkoming.

7.4 Als Opdrachtnemer de klacht van de Opdrachtgever als juist heeft aangemerkt, zal dit op passende wijze worden opgelost, bijvoorbeeld door middel van een herstelklus.

7.5 Indien de Opdrachtgever terecht een klacht heeft over het geleverde werk, heeft Opdrachtnemer de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, de klus opnieuw uit te voeren of te herstellen of het ontbrekende alsnog te leveren. Het herstel of de (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De Opdrachtgever heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als het herstel of de herlevering bezwaarlijk is voor Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

ARTIKEL 8: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN OPDRACHTNEMER
8.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in verband met de oplevering van gewrapte keukens aan de Opdrachtgever –zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

8.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 7.5, maar heeft de Opdrachtgever geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Opdrachtnemer.

8.3 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

8.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de Opdrachtgever of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: gebruiksschade. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de Opdrachtgever of de derde haar oorzaak vindt.

8.5 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen Opdrachtnemer, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Opdrachtnemer.

8.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de aspecten van de oplevering waarvoor de Opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere het (de)monteren van keukenonderdelen zoals grepen door de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

ARTIKEL 9: GARANTIE
De Opdrachtgever heeft recht op garantie op de gebruikte wrapfolie. De lengte van de garantie is afhankelijk van de geldende fabrieksgarantie en kan per fabrikant verschillen. Onder garantie vallen kleurechtheid en plakvastheid van de folie binnen de garantietermijn. De garantie is niet geldig wanneer de kleurechtheid of plakvastheid is beïnvloed door toedoen van de Opdrachtgever of derden. De garantie is niet geldig wanneer door Opdrachtnemer wordt beoordeeld dat de keuken niet geschikt is om te wrappen maar de Opdrachtgever desalniettemin opdracht tot uitvoering geeft. Op het wrappen van aanrechtbladen is in geen enkel geval garantie van toepassing.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Almere die bij uitsluiting bevoegd is.

ARTIKEL 11: OVERMACHT
Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Opdrachtnemer in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Opdrachtnemer.

Chat openen
1
Live Chat?
Scan de code
Hallo, kunnen we je helpen?